Doel van St.MMU

1) St. MMU ziet het als haar verantwoordelijkheid om in de directe woonomgeving van migranten ouderen, senioren en chronische zieken de mogelijkheden zo te organiseren dat iedereen in elke levensfase naar eigen wensen en behoefte zelfstandig kan blijven wonen.
2) St.MMU streef ernaar zorgvraag en zorgaanbod zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen om versnippering te lijf te gaan.


Dit betekent een verdergaande samenwerking met allerlei hulp- en migrantenorganisaties in de omgeving om op een zo laagdrempelige en professionele mogelijke wijze direct in te spelen op de vragen, wensen, welzijn, welbevinden, veiligheid, mobiliteit en persoonlijke behoeften van de migranten ouderen op het gebied van zorg.
Praktijkvoorbeelden kunnen ons helpen om elkaar beter te begrijpen en fouten zijn er om met elkaar van te leren.
Omdat St. MMU zich onderscheidt op het gebied van intake en thuisbezoeken, maar ook in het begeleidings- en ondersteuningsaspect van de migranten ouderen onderscheidt St. MMU zich in tegenstelling tot andere hulp- en dienstverleningsinstanties in de manier van aanpak.

St. MMU gaat naar de mensen toe en wacht niet totdat de mensen naar haar toekomen.
(out -reachend werken), tenzij de klant niet mobiel of in staat is zelf te komen op het spreekuur. Daarnaast begeleidt zij en treedt zij in overleg op als belangenbehartiger van de klant m.n. bij ontslag/ slechtnieuws-gesprek , bij opname of ontslagprocedure of het bij het inschakelen van andere disciplines

Voorbeeld Traject
De zorgconsulent brengt in kaart welke disciplines betrokken moeten worden bij de zorg van de cliënt. en schakelt deze professionals in voor de cliënt.
Kortom: de verpleegkundige begeleidt het traject a.d.h.v. een zorgleefplan en speelt in op de hulpvraag van de cliënt en  familie (mantelzorgers), Zij activeert zo nodig het eigen netwerk van de cliënt zodat de gemaakte afspraken verder gecontinueerd en gecoördineerd worden in samenwerking met betrokken disciplines. Het Migranten Meldpunt evalueert na 2 weken of de vraag voldoende beantwoord is en of er nog zaken zijn die afgehandeld  dienen te worden. (procesevaluatie).

vervolg doel St.MMU